Voorwaarden gebruik site

Voorwaarden voor het gebruik van online diensten, aangeboden door, of onder naam van, Verontruste Ouderen te Helmond.

Ten aanzien van de faciliteiten

 1. Gebruiker zal de hem ter beschikking gestelde faciliteiten slechts gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming.
 2. Gebruiker stemt in met de doelstellingen die het bestuur heeft omschreven t.a.v. actie voeren tegen onrechtmatig inhouden. van pensioengeld, een onrechtmatig beleid voeren door pensioenfondsen en overheid.
 3. Gebruiker is gehouden onmiddellijk aanwijzingen op te volgen van het verenigingsbestuur.

Ten aanzien van de toegang

 1. De toegang is strikt persoonlijk en mag niet op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar worden gesteld.
 2. Gebruiker zal volledig verantwoordelijk worden gehouden voor acties ondernomen middels zijn toegang.
 3. De toegang geldt gedurende uiterlijk de periode van het lidmaatschap van de vereniging.
 4. Het is gebruiker niet toegestaan de toegang voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot:
  • Het verspreiden en/of gebruik van illegale software en virussen, van informatie waarbij intellectuele eigendomsrechten van derden in het geding zijn, en van beeltenissen of uitingen die strijdig zijn met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.
  • Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot computersystemen of delen daarvan.
  • Het ontplooien van commerciële activiteiten.