Toelichting Pensioen&Partij

Verkiezing 17 maart. Wat staat er in de programma’s 2021-2025

VVD - Rutte. Slechts één keer wordt pensioen genoemd, maar VVD wil invaren, en uitkeringen halveren.

CDA- Hoekstra. ( dus ook Omtzigt) CDA wil pensioen invaren onder condities van Koolmees. Omtzigt idem dito want hij heeft geen tegengeluid laten horen en is dus voor kortingstraject. Waarvan de Brouwer zegt: dit is onteigening.

D66 -  Kaag. Is altijd al voor kortingen geweest, en volgt blindelings Koolmee. Nu als lijstrekken van D66. Geestrijk elan van Kaag, maar de werkelijk boodschap van Kaag is: gepensioneerden, haal de broekriem maar aan. Subtiele D66 tekst ”Kiezen voor pensioenen die van waarde blijven”. De blije boodschap is dat je de meerwaarde van je huis mag gebruiken om overeind te blijven, als de helft van je pensioen hebt ingeleverd

CU -  Segers.  Volgt stiekem de koers van  Koolmees. In het verkiezingsprogramma staat niets waaraan een gepensioneerde hoop kan ontlenen dat de onteigening wordt gekeerd. "Een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel". Impliceert het dat het stelsel daarvoor niet houdbaar was? Er gekomt geen antwoord op onze vraag waarom de pensioenvermogens zo astronomisch zijn gestegen, terwijl Wortmann rond toetert dat ‘Het is niet realistisch om te verwachten dat we die nog kunnen inlopen”. Dit zijn de onwaarheden waarover gepensioneerden het hebben. Instemmen met leugens mag niet, ook niet bij de CU.

SP- Marijnissen. Dit is de toekomstpartij, die het sterke onderzoek van Renske Leijten in de toeslagenaffaire beloond wil zien. Een dubbele bodem. “De AOW minimaal met een kwart omhoog, zodat met een nieuw pensioenakkoord de pensioenen mee kunnen meestijgen met de prijzen”.  En ook staat er: “Wij verbeteren de sociale zekerheid, door een goed pensioen en een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid”.  Dit is maakt een vraag nodig aan SP, over wat dit betekent voor de 25% pensioen kortingen die al heeft plaats gevonden, plus wat daarop volgt. Is een half pensioen een goed pensioen? Schrijf de waarheid in uw programma.

Groen Links- Klaver. “Wij verhogen de AOW-uitkering zodat mensen met weinig of geen aanvullend pensioen zeker zijn van voldoende inkomen”. Ook dit is een mededeling met een dubbele bodem. De AOW-uitkering wordt dus voor iedereen verhoogd, maar indirect wordt door  Groen-links gezegd dat pensioengeld wordt afgenomen van ouderen met een hoger pensioen. Gespaard is de jaren 1970-2000, want zij krijgen hun 40 jaar lang gespaarde en belegde pensioenpremie bij lange na niet uitgekeerd tot het niveau van koopkracht behoud.Terwijl het pensioenvermogen groeit tot aan de hemel (zie Rob de Brouwer).

(Dit is een de pensioenkaalslag die wordt geaccepteerd door bijna alle grote partijen. Erboven hangt de vraag welke partijen er met het spaargeld van die gepensioneerden vandoor gaat en waarom dit nog niet heeft geleid tot een Pensioen-affaire. Er hoe lang worden het zwijgen van Pensioenbestuurders nog geaccepteerd, die de pensioen-miljarden zien opstapelen in de jaarrekeing  van hun pensioenfonds, onder toezicht van rekkeljke accountants?)

50 Plus - den Haan. De plannen van deze partij zouden feitelijk niet serieus genomen met een voorzitter, die bij 50Plusis  ingevaren, nadat zij het fatale pensioenakkoord heeft ondersteund. Hoe Martin van Rooijen hierin staat, na al het opbouwende werk dat hij voordien heeft gedaan, is een vraag waarop hij zelf het antwoord weet. Is hij niet de schaduw-lijsttrekker van 50Plus?

Drie punten.

*Hervatten van de indexatie van pensioenen;
*Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020.
* Na meer dan tien jaar niet indexeren en zelfs kortingen mogen de pensioenen niet opnieuw gekort worden.

Het eerste is een zuinige mededeling, want met dat voorstel bent u uw niet geïndexeerd vermogen kwijt.

Het tweede spreekt van onnodig gemist pensioen over 12 jaar. Ook onzin, wat gebeurt is was gewoon onrechtmatig, niets anders.

Het derde: hier staat dat de pensioenen niet opnieuw gekort mogen worden. Dat is ook onzin. De pensioenen zijn sinds 2004 nooit gekort, althans volgens de definitie van ABP. Er is wel steeds mee gedreigd.  Er had moeten staan dat kortingen inééns ook moeten uitblijven. Wordtmann haspelt die twee verschillende vormen van minder uitkeren bewust door elkaar.

Den Haan schrijft ook: “We eisen ook dat het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden, wordt gerepareerd".

Ze zegt ook: "Wij gaan ons niet rijk rekenen, want dan hebben onze kinderen en kleinkinderen geen pensioen meer”. Wat wil ze nu, gepensioneerden onvoorwaardelijk uitbetalen omdat de pensioenbuffers hiervoor meer dan toereikend zijn? Weer een mededeling dus met een dubbele bodem, suggestief. Deskundigen kunnen mw. den Haan perfect voorrekenen dat er geen sprake is van vermogensoverdracht van jong  naar oud, maar van oud naar jong.  Dus toch maar 20% koopkractverlies repareren?

Als je eerder overlijdt krijg je helemaal niets, dat is de werkelijkheid van nu, mw. den Haan!

PVV - Wilders. “Het voorgestelde pensioenstelsel moet dus van tafel”. “De PVV wil geen nieuw pensioenstelsel maar het huidige behouden en verbeteren waar nodig is. We moeten daarbij alles doen om pensioenkortingen te voorkomen en indexeren weer sneller mogelijk te maken. Door het invoeren van een reële rekenrente beschermen wij de belangen en opgebouwde pensioenrechten van werkenden en gepensioneerden. De PVV wil dat Nederlanders zich niet langer zorgen hoeven te maken over hun oude dag”.

Toch is PVV niet duidelijk over het alsnog uitbetalen van ingehouden pensioengeld. Nu wel gaan indexeren is goed. Maar voorgaande inhoudingen niet uitbetalen, brengt heel veel gepensioneerden in grote problemen. Wat vindt PVV van nu precies? Moeten verdere kortingen worden voorkomen, en moet indexering in de toekomst worden toegepast? Of moet achterstallig geld worden uitbetaald? De rekenrente nan Knot was toch bij de start al verkeerd?


Wat nu?

Deze website gaat over de pensioenen. De coalitiepartijen hebben inmiddels een dikke laag boter op hun hoofd, met 10 jaar Groningen in de put, 10 jaar Toeslagen-drama en 10 jaar pensioen-onteigening op hun kerfstok. En is een totaal ontbreken van geloof, dat het met de oude politiek wel goed komt.

Helaas zijn de vooruitzichten voor het pensioenj bij  oppositiepartijen evenmin veilig. Ook SP en Groen Links doen op papier blijvend een greep in de pensioenkas van de ouderen. Dit land verdient een democratisch reveil, waar luisteren naar elkaar weer normaal wordt.  Er is voor partijen, die een strafblad verdienen voor wat ze onder de Rutte-paraplu allemaal hebben aangericht, geen reden zich te goed te voelen om PVV aan tafel te dulden. Het uitsluiten van deze partij aan deelname aan een regeringsakkoord is ondemocraties. De stem van gepensioneerden in die partij gaat zo verloren.
Uw ingelegde premie als basis voor uitkering? Of zogenaamde Solidariteit als vertrekpunt.  Rekenvoorbeeld ABP.

Pensioenfondsen boden u bij ingaan van uw pensionering het vooruitzicht van een waardevast pensioen. Het  maand- of jaarbedrag was gebaseerd op het bijhouden van de koopkracht. Niet eens nog gelet op de hoge rendementen, want dan zou uw aanspraak veel hoger zijn. Uw uitkering had als basis het aantal gewerkte jaren, de ingelegde premie door uzelf (1/3) en  door uw werkgever (2/3). Een goed voorbeeld hoe dit zou kunnen werken, is het inzicht in de toekomstige pensioenpot van nog werkenden, zoals door ABP begin 2020 is ingevoerd. Voor gepensioneerden wilde ABP deze reken-tool niet openstellen. De basis van de uitkomst was/is de hoeveelheid ingelegde premie en de vermeeerdering t.g.v. het rendement van beleggingen, vastgoed, obligaties. ABP becijferde het rendement langjarig op 7%, wellicht de laatste jaren iets afgenomen. Niettemin is het vermogen van ABP in 10 jaar verdubbeld tot ruim 450 miljard.

De toezegging van het waardevast pensioen was ongeveer 1,9 % per jaar van de netto-inleg bij aanvang van de pensionering. Ieder jaar 1,9% erbij. Vergelijkbaar met de gemiddelde groei van salarissen van werkenden. ABP is die toezegging niet nagekomen. Al niet sinds 2004. Inmiddels is de uitkering ruim 20% achterop geraakt. Pensioenfondsen verwijzen naar de door de Overheid verplichte invoering van de zogenaamde rekenrente. Die dwong (?) de pensioenfondsen de uitkeringen te bevriezen en zelfs kortingen van het netto bedrag in het vooruitzicht te stellen. Momenteel is dit bij de verkiezingen géén heet hangijzer, Politieke partijen schuiven een impopulair besluit hierover voorbij de verkiezingen.  Er is van geen enkele coalitie partij bezwaar vernomen tegen het bij voortduring verhogen van pensioenvermogens, met geld dat ingehouden wordt op uitkeringen van de gepensioneerden. Als u ongeveer € 10.000 per jaar aan uitkering was toegezegd, komt het ongeveer neer op een inhoudig van totaal  € 37.500,- bruto in 20 jaar. Zuinig berekend.

Zie https://www.pensioenclaim.com/post/over-hoeveel-geld-gaat-het-eigenlijk

In de verkiezingen gaat het om de vraag of u dat geld nog terug ziet. Of dat er met ingang van komend jaar weer geindexeerd zal worden. Of dat er een nivellering zal plaats vinden met uw ingelegde premie, zodat u toezegd pensioeninkomen moet gaan delen met anderen, die veel minder premie hebben ingelegd. Suggesties in die richting zijn al gedaan door Tuur Elzinga, beoogd voorzitter van FNV. Hij wil de AOW verhogen en de pensioenuitkering verlagen.  Suggesties in die richting kwamen voorheen van Jetta Klijnsma (PvdA) en recenter van Minister  Koolmees (D' 66). Zij zeiden dat pensioenvermogen eigenlijk van niemand is.  Dit is een aanloop om creatief om te springen met uw ingelegde premie. Het is maar dat u het weet!  VVD schrijft dit niet, maar denkt er hetzelde over. Deze partij ziet graag marktpartijen als winnaars uit de bus komen, die zeer begerig naar de pensioenmiljarden lonken.

Gepensioneerden worden dus van twee kanten bedreigd. De onkostenrekening van het 'invaren' van Koolmees komt uit het gespaarde vermogen van gepensioneerden.

Uw ingelegde PREMIE  als basis voor uw pensioen - of de socialistische keuze voor SOLIDARITEIT,  is een bij uitstek politiek punt bij de komende verkiezingen! Het valse van het woord solidariteit is dat het appelleert aan iets moois, terwijl het in feite de oprijlaan is naar ONTEIGENING.