sept 2020

2020 09 29 Kabinet is bereid de pensioenregels jarenlang te versoepelen

NRC

Overgangsregeling Onder druk van vakbonden en werkgevers verkleint minister Koolmees de kans op pensioenverlagingen in de komende jaren.

Het kabinet is bereid de pensioenregels jarenlang te versoepelen, tot aan de invoering van het nieuwe pensioensysteem in 2026. Daarmee wordt een groot deel van de dreigende pensioenverlagingen afgewend.

Vakbonden en werkgevers hadden opgeroepen tot deze versoepeling. Zij willen grote pensioenverlagingen en premieverhogingen voorkomen, vooral omdat de komende jaren de overgang op een nieuw stelsel wordt voorbereid. Dat „ondermijnt het vertrouwen van mensen”, zei FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) gaat daar nu in mee. „Die transitieperiode is gebaat bij rust en stabiliteit”, schreef hij maandagavond aan de Tweede Kamer.

Het is de derde keer dat Koolmees een versoepeling van de kortingsregels bekendmaakt. Pensioenfondsen die vorig jaar zouden moeten korten, mochten die verlaging een jaar doorschuiven. In juni zei Koolmees dat hij deze regeling een jaar verlengt. Dat betekent dat fondsen volgend jaar alléén moeten korten als ze er op Oudjaarsdag bijzonder slecht voor staan. Dat is het geval als ze dan 10 procent te weinig geld in kas hebben om hun toekomstige uitkeringen te kunnen betalen.

Hoe de maandag aangekondigde versoepeling, voor de periode vanaf 2022, er precies uit gaat zien, maakt Koolmees later dit jaar bekend.

Zonder deze soepeler regels zouden in 2022 alsnog grootschalige pensioenverlagingen nodig zijn, schrijft Koolmees. Volgens een berekening van toezichthouder De Nederlandsche Bank zouden – als de situatie op de financiële markten niet verandert – ruim tien miljoen


2020 09 30 Wilma Schover:

Maurice Koopman

slaat spijker op z’n kop!

“Nog voor Liane den Haan wordt benoemd tot lijstrekker van 50PLUS, heeft ze al voor een forse tweedeling in de partij gezorgd. Aangevoerd door Martin van Rooijen, fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor 50PLUS, verzet deze partij zich met overgave tegen het pensioenakkoord zoals dat intussen tot stand is gekomen. Ook de Tweede Kamerfractie was en is nog steeds tegen het akkoord. Nee is nee, meenden tot dusver Van Rooijen, fracties en met hen de gehele partij.

Liane den Haan, de door Jan Nagel verzonnen nieuwe lijsttrekker van 50PLUS, evenwel omarmt dat akkoord, sterker nog ze heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Tengevolge daarvan blijken nu minder standvastige partijleden plotseling van mening ‘dat je beter vóór dat akkoord kunt zijn, want dan kan de komende Kamerfractie (waarschijnlijk één zetel) actief meewerken aan het veranderen ervan.’ Fractielid Leonie Sazias en getrouw protégé van Jan Nagel lijkt die mening nu ook te zijn toegedaan, want vanavond mag ze in Nieuwsuur vertellen dat ze nu ook Liane den Haan steunt. Het behoeft niet te verbazen als over niet al te lange tijd in 50PLUS een nieuw conflict uitbreekt. En wel over waar tot dusver de partij het roerend over eens leek: behoud van het pensioenstelsel.”


2020 09 28 NBP nav brief Koolmees


Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP

Brief Koolmees van 28 september 2020. Nog een opmerking.

Commentaar van Martin Visser (Telegraaf) vandaag 1 oktober.

Hieronder tabel 2 uit de brief van Koolmees van de kortingen bij gelijkblijvende financiële markten voor gepensioneerden die Koolmees in zijn brief aangeeft.


In de brief aan de 2e kamer schrijft Koolmees dat er per 1-1-2022 – niet geheel toevallig meteen NA DE VERKIEZINGEN – een pensioen- en aansprakenkorting van 10% wordt genomen voor naar zijn schatting meer dan 10 miljoen mensen. (Tabel 2)

Ineens, want: “ Omwille van de rust en stabiliteit is het ook wenselijk om zoveel als mogelijk te voorkomen dat jaar op jaar kortingen plaatsvinden. Het kan daarom wenselijk zijn benodigde kortingen in één keer te verwerken.” Wat is Koolmees toch een attente en gevoelige man!

De gemiddelde dekkingsgraad (Tabel 1) is in 2025 terug waar die in 2021 was. Er zijn voor ’24 en ’25 nog additionele, kleine kortinkjes voorzien, maar die vallen in het niet bij de slag die in 2022 wordt geslagen. Al die tijd laat Koolmees de niet-dekkende premie het pensioenvermogen verder uithollen (kost ca. 0,7% dekkingsgraad p.j. waar toch in deze periode de sociale partners zouden kunnen toegroeien naar de vereiste kostendekkende premie vanaf 2026?

Wat me nog meer verbaast dan de onbeschaamdheid van Koolmees (zie het hoofdstuk over de verslechtering van de positie ouderen in NL de laatste 10 jaar in rapport Vandenbroucke) is dat het oorverdovend stil blijft bij politiek, media, ouderenbonden, etc.

Voor jongeren is er het perspectief dat de kortingen nog kunnen worden ingelopen; voor de gepensioneerden is dat moeilijk denkbaar. Pech gehad.


Nog veel erger, dit schrijft Martin VIsser in de Telegraaf van 1 oktober 2020.

"...........De truc waar vakbonden en pensioenfondsen op aansturen is om die soepele regels nu alvast te hanteren. Koolmees zegde deze zomer toe dat er ’een transitiepad’ komt. Maar hoe buigzaam de minister zou worden, bleef onduidelijk. Bij de huidige regels gaat het de komende jaren pensioenkortingen regenen en de voorstellen voor hogere premies en lagere pensioenopbouw liggen al op tal van cao-tafels. En nu zit Koolmees klem. Om draagvlak voor zijn pensioenakkoord te behouden lijkt de enige uitweg om toegeeflijk te zijn.

In die Kamerbrief zet hij met enige schroom de eerste stap. „Als pensioenverlagingen met het oog op het nieuwe stelsel niet nodig zijn, hoeven ze nu niet te worden doorgevoerd.” Dat is een geste, al is die nog niet heel concreet. Hiermee zegt hij bereid te zijn soepele regels die logischerwijs horen bij een onzeker pensioen nu alvast toe te passen op de huidige pensioenaanspraken. Hiermee stelt hij belangen veilig van gepensioneerden. Die krijgen nu de zekerheid van uitblijvende kortingen en de komende generatie wordt getrakteerd op de onzekerheid van het nieuwe pensioencontract......."


Hier wekt hij de suggestie dat de brief behelst dat er niet gekort wordt.

DAT IS PERTINENT NIET WAAR. ZIE DE BRIEF VAN KOOLMEES tabel 2!!


Wordt hier bewust slecht gelezen en geïnterpreteerd door de grote kranten de afgelopen dagen (Volkskrant, NRC en Telegraaf) en probeert men "het volk" in slaap te sussen tot NA de verkiezingen of is dit stupiditeit Van Martin Visser, Christan Pelgrim of Gijs Herderschee? Het FD heeft het verder nooit over gepensioneerden. Daar gaat het sowieso alleen over de premies. Maar "het volk" leest het FD toch niet.

Tabel.jpg
Tabel2020 09 29 Intervieuw Prof dr mr Han van Meerten  met Corry van Brenk  (50Plus)

Intervieuw  Klik hier
2020 09 30 Wat vindt D66 ??

Betere democratische controle  - het partijprogramma van D66

D66 wil de democratische controle versterken. Overheidsbeleid en wetgeving worden steeds ingewikkelder en technischer van aard en wijzigingen volgen elkaar steeds sneller op. Een werkende democratie vereist volksvertegenwoordigers die een sterke band hebben met hun kiezers en over adequate middelen beschikken om hun controlerende taak daadwerkelijk uit te oefenen.


Voor Europese besluiten betekent dit dat de Tweede Kamer zich proactief informeert en in een vroeg stadium haar invloed aanwendt in plaats van te wachten tot ze alleen maar ja of nee kan zeggen. Het parlement moet ook meer eigen ondersteuning krijgen en eenvoudiger toegang krijgen tot ambtenaren als zij feitelijke informatie wil hebben. Gemeenteraden hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen en moeten daarom ook beter ondersteund worden. Voor effectieve democratische controle is onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek op elk bestuursniveau cruciaal. Het is een publieke taak te waarborgen dat deze er is.


Het D66 partijprogramma wil de democratische controle moderniseren. Jawel. Rechters moeten de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, zodat de controle op de macht beter gespreid is en individuele rechten beter beschermd zijn. Als deze zogenaamde constitutionele toetsing is ingevoerd met waarborgen voor de zorgvuldigheid van wetgeving, kan de indirect gekozen Eerste Kamer worden afgeschaft. Daarnaast wil D66 dat de bevolking als noodrem de mogelijkheid krijgt om met een correctief bindend referendum wetsvoorstellen tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Dit correctief bindend referendum omvat geen internationale verdragen. Tijdens de campagne voor het referendum heeft D66 zich volop ingezet vóór het Associatieverdrag met Oekraïne. Na de ‘nee’-stem kan Nederland het Verdrag zoals dit er nu ligt echter niet ratificeren. Ook de zware procedure om de Grondwet te wijzigen wil D66 aanpassen, zodat wijzigingen sneller en democratischer kunnen plaatsvinden.

In ons politieke stelsel zijn partijen van groot belang. Zij dragen zorg voor ontwikkeling van gedachtegoed, talent en de voortdurende uitwisseling van ideeën met de samenleving. Het is een publiek belang dat zij deze rol naar behoren kunnen vervullen zonder dat dit een belemmering mag vormen voor de komst van nieuwe partijen of het verdwijnen van partijen die door de tijd zijn ingehaald.


Even een vraagje tussendoor, Minister Koolmees, hoe zit het met de eenvoudige toegang van gepensioneerden tot de discussie over hun PENSIOEN?


Democratische Controle??

Bewaar ons voor de soort democratiesche controle van D66!

Deze partij is een verzameling van Kamerleden die de democratie in Nederland tot een farce maakte.

"Rechters moeten de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, zodat de controle op de macht beter gespreid is en individuele rechten beter beschermd zijn. Als deze zogenaamde constitutionele toetsing is ingevoerd met waarborgen voor de zorgvuldigheid van wetgeving, kan de indirect gekozen Eerste Kamer worden afgeschaft''.

Ook de zware procedure om de Grondwet te wijzigen wil D66 aanpassen.

Dit is misschien het enige verstandige wat deze partij kan bedenken. Dan kan de Nederlandse bevolking wellicht eindelijk politieke partijen een spiegel voorhouden waarin deze zien wat er van democratie resteert. Het jarenlang bedrog van gepensioneerden in Nederland mag dan eindelijk gezien worden. Met een hoodfdrol voor D66, met een hofleverancier zoals Koolmees, liegt en misleid dat het een lieve lust is

Hoed ons voor het democratisch benul van deze partij, met haar patent op ijdelheid.

John Bakker