LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT

Voorschoten 30.11.2021

Waarde leden van de Tweede Kamer,

2021 11 30 LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT?

“Nu pensioenen indexeren is greep in de kas door ouderen”

De NRC van 10 november jl. publiceerde een brief van twee Amsterdamse hoogleraren economie, Beetsma en Van Wijnbergen, met de in de subkop samengevatte boodschap “Nu pensioenen indexeren is greep in de kas door ouderen”. Deze voorstelling van zaken is zo ver bezijden de waarheid dat het eigenlijk een schande is dat de NRC dit publiceerde zonder enig kritisch commentaar.

In een poging tot correctie schreef mijn goede vriend Nico Noort een ingezonden brief die werd afgewimpeld met het standaard excuus (NRC ontvangt veel meer post dan het kan publiceren). NRC heeft de reputatie van kritisch en onafhankelijk dagblad van Nederlands maatschappelijke bovenlaag en wordt ook in uw kring breed gelezen. Het lijkt mij daarom zinvol mij rechtstreeks tot u te richten.

Want wat is hier waarheid? En wat is hier aan de hand?

Het Nederlands pensioenstelsel staat internationaal bekend als het rijkste stelsel ter wereld met een vermogen van thans ca. 2,3 maal het Bruto Binnenlands Product (BBP): ca. 1900 miljard euro stelselvermogen (het gezamenlijk kapitaal van de fondsen) gedeeld door het huidige BBP-bedrag van ca 800 miljard euro. Uitgaande van die cijfers is het eigenlijk onbegrijpelijk, te belachelijk voor woorden, en alleen voor een bepaald soort vakeconomen en helaas ook voor een meerderheid van Nederlands vakpolitici, verdedigbaar, dat op dat vermogen ‘dekkingsgraadberekeningen’ worden losgelaten die als uitkomst geven dat de vermogenspositie van de pensioenfondsen vooralsnog en voor de 13e maal sinds de invoering van de pensioenwet van 2007, geen indexatie toelaten: Dertienmaal een greep in de portemonnee van post-actief Nederland, door DNB en ten gunste van de ‘jongeren’. Postactief Nederland is en wordt zodoende structureel bestolen. Dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van onze regering en met de brede instemming van uw vergadering (alleen PVV, SP, SGP en het restant van 50Plus, stemmen tegen). Het cumulatieve bedrag van deze diefstal staat nu op ca. 40 miljard euro (2% van het stelselvermogen iets wat wegvalt in de dagelijkse fluctuaties). Welk bedrag natuurlijk eenmaal gerestitueerd zal moeten worden.

Dit is niet altijd zo geweest; er ging een lange geschiedenis aan vooraf:

Vergelijk ik (inmiddels oude man) bijvoorbeeld de huidige toestand met die van medio jaren tachtig – wij waren veertigers en hadden onze zorgen over de zwaarste economische crisis sedert de jaren dertig (houd ik mijn baan?). Wij zagen dat onze ouders ongestoord hun welvaartsvaste geïndexeerde pensioen beurden (gelukkig – een zorg minder) en het kwam niet bij ons op onze ouders te beschuldigen van een greep in de kas. En dat was bij een nationaal pensioenvermogen van omgerekend 140 miljard euro, toen 0,8 BBP. En wij maakten ons geen moment druk over de vraag of er voor ons nog wel pensioen zou overblijven. Daar gingen we vanuit. En terecht! Want we staan nu dus op 2,3 BBP!

In dat licht bezien getuigt de opstelling van economen als Beetsma en Van Wijnbergen van een van de werkelijkheid losgezongen risicobeduchtheid die resulteert in asociaal egoïsme.

 

Ons Nederlands (aanvullend) pensioenstelsel is (dus) een spaar-/vermogensstelsel dat draait op enerzijds de verplichte premiebetaling door de fondsdeelnemers (sparen) maar anderzijds en vooral, op zijn vermogenswinsten (beleggingsopbrengsten). Een stelsel met een over de bestaanstijd van dat stelsel (ca. 65 jaren) gemeten, gemiddelde netto jaarlijkse aangroei van ca. 7,6%. Dat wil ondermeer zeggen dat bijvoorbeeld rond het jaar 2035 ons stelsel conservatief geschat beschikken zal over een vermogen van ca. 5000 tot 5500 miljard euro zijnde ca. 3,5 maal van wat dan het BBP van Nederland is. Een toekomstperspectief dat door zo goed als alle thans actieve politici lijkt te worden genegeerd.

Ik heb in december 2016 dat perspectief in een kladgrafiek uitgebeeld voor de toenmalige met de pensioenkwestie belaste staatssecretaris, mevrouw Klijnsma, die daarop niet reageerde. Aan wie dat wenst stuur ik die grafiek na met de begeleidende brief dd. 17.12.2016 (Klijnsma02-scan 01 en -scan 02, twee bladen die u iets over elkaar heen moet schuiven zodat het verloop van 2020 tot 2025 goed aansluit). De huidige omvang van het stelselvermogen, ca. 1900 miljard, valt vrijwel op de destijds in december 2016 geplotte toekomstcurve. Oftewel vooralsnog komt die prognose uit!

Zo beschouwd is het vervangen van het bestaande stelsel (het beste ter wereld, een betrouwbare en hoogrenderende geldverdienmachine) door een nieuw pensioenstelsel, zo ongeveer het laatste wat overwogen zou moeten worden: Een door blind egoïsme gemotiveerd stuk economische zelfverminking. Een nieuwe pensioenwet is niet de juiste of de eerlijke aanpak van wat ons huidige probleem is: de abusievelijke introductie van een buiten de realiteit staande methodiek voor de berekening van de dekkingsgraden! Voor dat probleem volstaat een eenvoudige technische correctie: de introductie van een realistische rekenrente; bijvoorbeeld die van vóór 2007, de 4% rekenrente. Die prognose zou voor de afgelopen jaren sinds 2007 zonder meer hebben volstaan en kan dus opnieuw worden ingevoerd. Vervolgens kunnen de indexaties voor de jaren 2008 t/m 2021 opnieuw worden berekend en kunnen de uitkomsten daarvan worden uitbetaald aan de tot nog toe gedupeerde gepensioneerden.

Het is ongepast om een evidente wetgevingsfout te verdoezelen door er een nieuwe wet overheen te plakken. Een wet die het oude pensioenstelsel vervangt door een nieuw pensioenstelsel zonder daarbij de nu uitstaande schulden van dat oude stelsel (de bovengenoemde 40 miljard) te restitueren. Zo’n nieuwe wet is vlakaf immoreel. Zo’n grote verdwijntruc is door uw vergadering éénmaal eerder geflikt: de zaak van de Indische traktementen en pensioenen. En dat is niet voor herhaling vatbaar.

Dan rest mij nog een slotopmerking:

Die betreft de nieuwe facilitering van het e-mailverkeer met de leden van de Tweede Kamer: Vroeger werd op de website van de tweede kamer, https://www.tweedekamer.nl/kamerledenencommissies/allekamerleden  voor elk kamerlid het emailadres opgegeven.

Nu moet per individueel kamerlid een apart e-mailaccount worden aangemaakt.

Deze volstrekt nodeloze belemmering van de correspondentie van de kiezers tot de gekozenen, komt over als familie van zo’n typische rotgrap uit de koker van “functie elders”. Het geeft geen pas de communicatie tussen ons, de kiezers, en u, de gekozenen, op deze manier te obstrueren.

Ik verzoek u daarom vriendelijk maar dringend uw e-mailbereikbaarheid te herstellen tot ten minste het niveau van vóór de verkiezingen van 17 maart jl.

 

Klaas Maas, dd. 30.11.2021

Welterdreef 179 2253LJ Voorschoten

071 5315324

PS:

Ik stuur u deze brief als e-mailbrief met in bijlage dezelfde tekst als Word-document. Dat

maakt voor u een eventuele distributie gemakkelijker.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen